UWAGA - Ta strona wyświetla listę kluczowych wskaźników OECD w języku polskim, w wersji przetłumaczonej maszynowo. Celem tej strony jest poprawa dostępu do naszych zasobów danych poprzez wyszukiwarki. Prosimy nie traktować tej listy jako oficjalnego tłumaczenia. Odpowiednie dane i wykresy w języku angielskim i francuskim można znaleźć na Portalu Danych OECD.

Edukacja

Międzynarodowa ocena studentów (PISA)

Młodzież i rynek pracy

Nauczyciele

Osiągnięcia edukacyjne

Studenci

Zasoby edukacyjne


Energia

Energia

Transport


Finanse

Agregaty monetarne

Emerytury

Kursy przeliczeniowe

Stopy procentowe

Ubezpieczenie


Gospodarka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Ceny

Dochód narodowy

Handel międzynarodowy

PKB i wydatki

Produktywność

Rachunki gospodarstw domowych

Sektor korporacyjny

Wiodące wskaźniki


Innowacja i technologia

Badania i rozwój (R&D)

Przedsiębiorczość

Przemysł

Szerokopasmowy dostęp

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)


Miejsca pracy

Bezrobocie

Świadczenia i wynagrodzenia

Zarobki i wynagrodzenia

Zatrudnienie


Rolnictwo

Polityka rolna

Produkcja rolna

Rybołówstwo

Zrównoważone rolnictwo


Rozwój

Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA)

Przepływy środków rozwojowych


Rząd

General government

Podatek


Społeczeństwo

Demografia

Migracja

Nierówność

Ochrona socjalna


Środowisko

Las

Materiały

Odpady

Polityka ochrony środowiska

Powietrze i klimat

Różnorodność biologiczna

Woda


Zdrowie

Korzystanie z opieki zdrowotnej

Sprzęt medyczny

Stan zdrowia

Zagrożenia dla zdrowia

Zasoby zdrowotne